Hội đồng trị sự – Giáo hội phật giáo Việt Nam

Tên giao dịch (tiếng Anh):
THE BOARD OF MANAGEMENT – VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty