Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Accounting and Auditing Regulations
Ngành nghề chính:
>> Vị trí và chức năng của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán:

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán; trực tiếp quản lý, giám sát việc chấp hành chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong phạm vi cả nước.

>> Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán:

Cục trưởng:


Vũ Đức Chính

Điện thoại:


024.22202828/8611

Email:


vuducchinh@mof.gov.vn

Phó Cục trưởng:


Trịnh Đức Vinh

Điện thoại:


024.22202828/8630

Email:


trinhducvinh@mof.gov.vn

Phó Cục trưởng:


Lưu Đức Tuyên

Điện thoại:


024.22202828/8614

Email:


luuductuyen@mof.gov.vn

Phó Cục trưởng:


Lê Thị Tuyết Nhung

Điện thoại:


024.22202828/8641

Email:


letuyetnhung@mof.gov.vn

>> Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán:

– Văn phòng Cục;

– Phòng Quản lý, giám sát kế toán doanh nghiệp;

– Phòng Quản lý, giám sát kế toán ngân hàng và các tổ chức tài chính;

– Phòng Quản lý, giám sát kế toán nhà nước;

– Phòng Quản lý, giám sát kiểm toán.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty