Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Police Department of Registration and Management of Residence and National Data on Population
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty