Sơn La

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SƠN LA
Tên công ty – Mã số thuế:
Địa chỉ:
Km 64, Nong Truong Townlet, Son La City, Son La Province, Vietnam
Quốc gia- tỉnh: