Sóc Trăng

Công ty Điện lực Sóc Trăng
Tên công ty – Mã số thuế:
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
22 Bui Thi Xuan Street, Cluster 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/
Mã số thuế:
2200752353 (16/10/2018)
Ngành nghề chính:
3512
Truyền tải và phân phối điện
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng gió
Điện thoại:
2200752353 (16/10/2018)
Fax:
BUBPACHART MEECHAROEN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên bằng ngôn ngữ khác:
https://lamhochieunhanh.vn/lam-ho-chieu-nhanh-tai-tphcm/
Mã số thuế:
Bubpachart Meecharoen
Điện thoại:
22 Bui Thi Xuan Street, Cluster 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Quốc gia- tỉnh:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – 2200269805
Tên giao dịch (tiếng Anh):
47 Tran Hung Dao Street, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/xin-cong-van-nhap-canh-viet-nam-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai/
Mã số thuế:
2200269805 – Ngày hoạt động 2007-01-12
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và của các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước khi được Thống đốc NHNN chấp thuận; – Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của NHNN theo quy định của pháp luật Việt Nam; các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN; – Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN; – Cung ứng các phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN, dịch vụ thanh toán quốc tế theo quy định của pháp luật, dịch vụ thu và chi tiền mặt cho khách hàng; tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước, tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được NHNN chấp thuận; – Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật; – Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN; – Cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật; – Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật; – Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; – Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật; hạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được NHNN chấp thuận. – Mua, bán trái phiếu và giấy tờ có giá trị khác. – Tham gia giao dịch trái phiếu và các giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ. – Các hoạt động kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trị khác phù hợp với quy định pháp luật. – Hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng; – Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý – Dịch vụ môi giới tiền tệ – Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư – Cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tể trong phạm vi do NHNN quy định
Điện thoại:
2200269805 – Ngày hoạt động 2007-01-12
Quốc gia- tỉnh:
Trung tâm Điện lực Long Phú – Sóc Trăng
Tên công ty – Mã số thuế:
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/ho-so-xin-gia-han-visa-du-lich-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Highway 1A, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Quốc gia- tỉnh: