Sở Kế hoạch Đầu tư

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Planning and Investment
Ngành nghề chính:
Ví dụ:

Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment

hoặc Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
==-> từ đó suy ra
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty