NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á – 0302963695

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VietNam-Asia Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt:
VAB
Địa chỉ:
Số 34A – 34B, phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
34A – 34B, Han Thuyen Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHƯƠNG HỮU VIỆT
Mã số thuế:
0302963695 (19/06/2003)
Ngành nghề chính:
6419 (Chính)
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
chi tiết: – Về hoạt động kinh doanh nội tệ, gồm : các nội dung được quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Chương II của Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại. – Về hoạt động kinh doanh ngoại hối, gồm: Mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước; Cho vay các tổ chức trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thực hiện việc thu hút và chi trả kiều hối; Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ mở nước ngoài. – Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ. Nhận tiền gửi và tiết kiệm bằng ngoại tệ của khách hàng. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ. Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; – Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa (thẻ thanh toán và thẻ tín dụng); – Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài. – Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản; – Mua bán trái phiếu Chỉnh phủ, trái phiếu doanh nghiệp; – Dịch vụ môi giới tiền tệ; – Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn; – Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp; – Hoạt động mua nợ; – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế;
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Kinh doanh vàng
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý kinh doanh bảo hiểm;
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
0302963695 (19/06/2003)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty