CÔNG TY TNHH DUPLO VIỆT NAM – 0312076798

Tên giao dịch (tiếng Anh):
DUPLO VIETNAM COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Số 86, Đường Đào Duy Từ , Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
86 Dao Duy Tu Street, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
RICHBORN CARLOS CRUZ
Mã số thuế:
0312076798 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/11/2012
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã số HS 3215, 3506, 3903, 3923, 4816, 4823.20.10, 4823.20.90, 4823.40.21, 4823.40.29, 4823.40.90, 4823.70.00, 4823.90.10, 4823.90.20, 4823.90.30, 4823.90.40, 4823.90.51, 4823.90.59, 4823.90.94, 4823.90.95, 4823.90.96, 4823.90.99, 7319, 8440, 8441, 8471.60.30, 8471.60.40, 8471.60.90, 8472, 8473, 8483, 8501.10.30, 8501.10.49, 8501.10.60, 8501.20.19, 8501.20.29, 8501.31.30, 8501.31.40, 8501.31.50, 8501.32.11, 8501.32.12, 8501.32.13, 8501.32.91, 8501.32.92, 8501.32.93, 8501.40.19, 8501.40.29, 8501.51.11, 8501.51.19, 8501.52.19, 8501.61.10, 9403.10.00, 9403.20.10, 9403.20.90, 9403.30.00 theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622).
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3215, 3506, 3903, 3923, 4816, 4823.20.10, 4823.20.90, 4823.40.21, 4823.40.29, 4823.40.90, 4823.70.00, 4823.90.10, 4823.90.20, 4823.90.30, 4823.90.40, 4823.90.51, 4823.90.59, 4823.90.94, 4823.90.95, 4823.90.96, 4823.90.99, 7319, 8440, 8441, 8471.60.30, 8471.60.40, 8471.60.90, 8472, 8473, 8483, 8501.10.30, 8501.10.49, 8501.10.60, 8501.20.19, 8501.20.29, 8501.31.30, 8501.31.40, 8501.31.50, 8501.32.11, 8501.32.12, 8501.32.13, 8501.32.91, 8501.32.92, 8501.32.93, 8501.40.19, 8501.40.29, 8501.51.11, 8501.51.19, 8501.52.19, 8501.61.10, 9403.10.00, 9403.20.10, 9403.20.90, 9403.30.00 theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632).
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển (không bao gồm cho thuê tài chính) đối với các máy móc, thiết bị Công ty thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng các máy móc thiết bị do Công ty thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
Giấy phép kinh doanh:
0312076798 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/11/2012
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty