BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Management Board of Industrial Parks
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty