Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận 1

Tên giao dịch (tiếng Anh):
District 1 Site Clearance and Compensation Board Address
Địa chỉ:
149 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty