Accounting and Corporate Regulatory Authority – ACRA

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Singapore
Ngành nghề chính:
Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (Accounting and Corporate Regulatory Authority – ACRA) của Singapore là cơ quan quản lý quốc gia về tất cả các tổ chức kinh tế, quản lý kế toán viên hành nghề và các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Singapore.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty