Home Giải thích thuật ngữ The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) hay Subcommission là gì?

The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) hay Subcommission là gì?

The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) hay Subcommission là gì? khi dịch bằng đại học hay giấy chứng nhận của cơ quan này? Để có thể dịch chính xác cụm từ này là gì chúng ta cần biết nhiệm vụ chính của 2 cơ quan này là gì, từ đó dễ dàng chuyển ngữ sang tiếng Việt.

The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) hay Subcommission là gì

Thẩm quyền của cơ quan này (Authorities of CSC)

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. To provide advices and suggestions to the Cabinet on human resources management policies and strategies in the public sector related to remuneration standards, management and development of human resources, as well as workforce planning and other matters, which are to be adopted as operational guidelines for government agencies;

--> Đưa ra cố vấn và đề xuất cho Nội các về các chính sách và chiến lược quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công liên quan đến các tiêu chuẩn đãi ngộ, quản lý, phát triển nguồn nhân lực, cũng như hoạch định lực lượng lao động và các vấn đề khác, sẽ được thông qua làm định hướng hoạt động cho các cơ quan chính phủ;

2. To make proposals to the Cabinet for deliberation on adjustment of civil servant remuneration, position allowances, welfare or other fringe benefits;

--> Đưa ra đề xuất với Nội các để xem xét việc điều chỉnh thù lao công chức, phụ cấp chức vụ, phúc lợi hoặc các lợi ích khác;

3. To prescribe rules, procedures and standards for management and development of human resources as operational guidelines for government agencies;

--> Quy định các quy tắc, thủ tục và tiêu chuẩn quản lý và phát triển nguồn nhân lực làm định hướng hoạt động cho các cơ quan chính phủ;

…………

The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) là gì?

Từ đó, có thể suy ra được The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) là Ủy ban công vụ Thái Lan.

The Civil Service SubCommission of Thailand là gì?

Tạm dịch là Tiểu ủy ban dịch vụ công Thái Lan

The Civil Service Commission of Thailand (OCSC) hay Subcommission là gì? tạm dịch là Ủy ban dịch vụ công Thái Lan và Tiểu ủy ban dịch vụ công Thái Lan.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *