Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại An Giang

Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.
Điện thoại: (0763) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn

so lao dong thuong binh xa hoi an giang

Vị trí và chức năng:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.
b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở.
c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
4. Về lĩnh vực việc làm và lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh về việc làm và lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động (trong nước, ngoài nước) của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về tạo việc làm; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác); đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động.v.v.. thuộc phạm vi quản lý của Sở;
d) Quản lý hoạt động của các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo qui định của pháp luật;
e) Theo dõi, thống kê tình hình liên quan đến việc làm, lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.
5. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện); bảo hiểm thất nghiệp:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền;
b) Phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vụ việc liên quan đến bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.
6. Về lĩnh vực dạy nghề:
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.
7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội đối với người lao động; chế độ đối với người lao độn trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp hướng dẫn công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động; đình công trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.
c) Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
8. Về lĩnh vực an toàn lao động:
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;
b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động; thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ về tai nạn lao động.
9. Về lĩnh vực người có công:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện qui hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh;
c) Chủ trì phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;
d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng;
đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định;
e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào Đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo qui định của pháp luật.
10. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội;
a) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, đề án, dự án trợ giúp xã hội;
c) Tổ chức xây dựng và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh;
d) Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
11. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;
c) Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
d) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo qui định của pháp luật; các chế độ chính sách của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
đ) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam của tỉnh theo qui định của pháp luật.
12. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;
b) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người bán dâm) trên địa bàn tỉnh.
13. Về lĩnh vực bình đẳng giới:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh;
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội  theo sự phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo qui định của pháp luật.
15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở tLao động Thương binh  và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
18. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo qui định của tỉnh và qui định của pháp luật.
19. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo qui định của pháp luật.
20. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của UBND tỉnh và Bộ Lao động – TBXH.
21. Hướng dẫn chuyên môn, nghiêp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
22. Qui định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
23. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
24. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: http://soldtbxh.angiang.gov.vn)

Nếu bạn là người lên bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động lần đầu, hãy gọi ngay chúng tôi, chúng tôi tư vấn bạn tốt nhất.

Chúc các bạn vui và gặt hái thành công trong cuộc sống!

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *