Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City People’s Committee
Tên bằng ngôn ngữ khác:
ホーチミン市人民委員会 (tiếng Nhật)
Địa chỉ:
59 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
59 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023
ホーチミン市において2023年3月 日

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ベトナム社会主義共和国
自立 – 自由 – 幸福
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty