Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hochiminh City University of Technology
Ngành nghề chính:
Sáng ngày 19/10/2013, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM – Ho Chi Minh City University of Engineering and Technology (HUTECH) chính thức đổi tên trường thành Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH theo Quyết định số 171/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ thành Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM. Việc đổi tên trường đánh dấu một bước phát triển mới của HUTECH theo định hướng đào tạo đa ngành, đa bậc trong sự nghiệp giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược định vị là trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty