Quân đoàn 4

Tên giao dịch (tiếng Anh):
4th Army Corps hoặc 4th Corps
Ngành nghề chính:
The Iraqi army’s 5th corps agreed to surrender to U.S. and Kurdish forces – Quân đoàn 5 của quận đội Irắc chấp thuận đầu hàng lực lượng Mỹ và người Cuốc
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty