KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-SINGAPORE III

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam-Singapore Industrial Park III
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty