Pleiku

CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
71B Hung Vuong Street, Pleiku City, Gia Lai Province
Mã số thuế:
5900269186 – ngày cấp: 26/02/2004
Điện thoại:
5900269186
Quốc gia- tỉnh: