Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
PC3 – Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt:
PC3-INVEST
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty